آدرس : استان خراسان جنوبی - شهرستان فردوس - خیابان شهید مطهری - اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان فردوس

تلفن :

ریاست اداره: کاظمایمان طلب                            32722220 056                            

امور فرهنگی ،سمعی و بصری : علیرضا ایمانی دوم 32723775 056   

امور هنری: جواد اکرمی نژاد                                05632723775             

امور مالی :  اسماعیلرهنی محبوب                     32723959 056                          

اموراداری و دبیر خانه  : آزاده دهشوری                 32722900  056                           

تلفاکس :                                                       32722900  056

بسیج هنرمندان :                                             32720104 056

پست الکترونیکی :                                              ferdos.khj@farhang.gov.ir